Verejná vyhláška – Oznámenie o skončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Nitra

Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva oznamuje vlastníkom, správcovi a obhospodarovateľom lesov, ktorých lesné pozemky sú začlenené do Lesného celku Nitra, že dňom 31.12.2023 končí platnosť programu starostlivosti o lesy, schváleného rozhodnutím Okresného úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov č. OU- NR-OOP4-2014/029253 zo dňa 25.07.2014 na obdobie rokov 2013 – 2023, pre tento lesný celok. OU Nitra, OOP súčasne oznamuje, že verejný obstarávateľ obstará vyhotovenie nového programu starostlivosti o lesy, platného pre roky 2024 – 2033.

Verejná vyhláška – Oznámenie o skončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Nitra (.pdf)