Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady v zmysle ustanovení § 5 zákona NR SR  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Zemianske Sady, Zemianske Sady č. 162, 925 54 Dňa: 29.11.2022 o 16:00 v budove Základnej školy Zemianske Sady č. 162, 925 54

Požadované kvalifikačné predpoklady

 • predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods.1 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve školskej samospráve a o zmene a a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť – § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 , § 15a, §15b zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť – § 9 ods. 1 písm. c) a 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka – § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • znalosť práce s PC vítaná,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy,
 • znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej základnej školy s materskou školou,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie a skutočnosti , že voči uchádzačovi nie je podaná žaloba,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov

 • platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní doručiť do 14.11.2022, do 12:00 hod. na adresu: Obecný úrad Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 (rozhodujúcim je dátum doručenia na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch) v uzatvorenej obálke s označením obálky: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ Zemianske Sady – neotvárať!“

 Uchádzači, ktorých prihlášky nebudú obsahovať požadované doklady alebo budú doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Uchádzačom, ktorí splnia kritériá na zaradenie do výberového konania, bude zaslaná písomná pozvánka na výberové konanie.

Výberové konanie na obsadenie miesta Riaditeľa Základnej školy s materskou školou Zemianske Sady (.pdf)

Časový harmonogram – výberové konanie na obsadenie miesta Riaditeľa Základnej školy s materskou školu Zemianske Sady (.pdf)