Voľba hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady zastúpená starostom Ing. Romanom Súkeníkom, starostom obce vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady.

V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia OZ v Zemianskych Sadoch č.   B/17/2022  zo dňa 30.9.2022. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 29.11.2022 do 12:00 hod. na Obecnom úrade Zemianske Sady v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – „neotvárať“ na adresu: Obec Zemianske Sady, Obecný úrad Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady. Výberové konanie sa uskutoční  dňa:13.12.2022.

Podmienky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • prax v ekonomickej a kontrolnej činnosti vo verejnej správe
 • znalosť právnych predpisov upravujúcich činnosť územnej samosprávy

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:

 • v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa §10 ods.4 písm. a) zákona č.330/2007 Z.z. o registri trestov, ako aj telefonický a e-mailový kontakt
 • súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • životopis uchádzača,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady v súlade s § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 • Úspešným uchádzačom bude Obecným úradom Zemianske Sady zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady najmenej 9 dní pred jej konaním.
 • Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce bude tajné hlasovanie
 • Dĺžka diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním v trvaní najviac 5 minút.

Všeobecné podmienky:

 • úväzok hlavného kontrolóra bude 0,2 úväzku
 • hlavný kontrolór je volený zastupiteľstvom na 6 rokov a začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca OZ, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Výberové konanie – hlavný kontrolór obce Zemianske Sady + návrh uznesenia (.pdf)