Informácia o začatí správneho konania – Vlasta Práznovská

Informácia  o začatí  správneho konania na v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z.,  o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Zemianske Sady
Číslo spisu: OcÚ-2020/595
Dátum podania 11.11.2020
Žiadateľ: Práznovská Vlasta, Mlynárska 38/32, Sereď
Predmet konania: Výrub 1 ks strom – Smrek ( Picea abies)
Popis konania v zmysle platnej legislatívy:
 1. Žiadosť
 2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
 3. Zápisnica
 4. Rozhodnutie
Dotknuté územie a katastrálne územie:  Parcely registra „E“ č. 1-4515/217 zastavaná plocha a nádvorie  v k.ú. Zemianske Sady

 

Dôvod podania: Strom zasahuje do elektrického vedenia, korene stromu rastú až pod základy domu a poškodzujú statiku domu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle  § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 19.11.2020

V Zemianskych Sadoch dňa 12.11.2020

Kontakt:  Ing. Roman Súkeník, 0905547614, obec@zemianskesady.sk

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady č. 3/2020 – Návrh

Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Sady v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a  podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Zemianske Sady.

Návrh VZN č. 3/2020 – úplné znenie (.pdf)

Príloha č. 1 k VZN 3/2020 – doplnenie Záväznej časti územného plánu obce Zemianske Sady (.pdf)

Príloha č.2 k VZN 3/2020 – územný plán obce Zemianske Sady – schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Peter Troják

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku. na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 24.11.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zasielky – Peter Troják (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať na Pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 13.11.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí doporučeného listu bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zásielky – Ladislav Kosík (.pdf)

Informácia o začatí správneho konania – Ing. Pavol Koči

Informácia  o začatí  správneho konania na v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona        č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z.,  o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Zemianske Sady
Číslo spisu: OcÚ-2020/503
Dátum podania 7.9.2020
Žiadateľ: Ing. Pavol Koči, Považanova 2, 841 02 Bratislava
Predmet konania: Výrub 2 ks drevín – breza (betula)
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1.       Žiadosť

2.       Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3.       Zápisnica

4.       Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie:  Parcely registra „C“ č. 1432/54 zastavaná plocha a nádvorie  v k.ú. Zemianske Sady

 

Dôvod podania: Uvedené dreviny sú významný alergén, v hornej polovici začínajú usychať a padať na dvor a cestu kde ohrozujú majiteľov, deti a vnukov domu. Znečisťujú okolie domu, cestu aj rodinné domy v okolí.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle  § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 14.10.2020

V Zemianskych Sadoch dňa 6.10.2020

Kontakt:  Ing. Roman Súkeník, 0905547614, ocuzemianskesady@mail.t-com.sk

 

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Andrea Stevanovič

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárii na prízemí OcÚ do termínu: 16.10.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Andrea Stevanovič (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárii na prízemí OcÚ do termínu: 28.09.2020 Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Drobný

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v  Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 04.08.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielku bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zasielky – Ivan Drobný (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárii na prízemí OcÚ do termínu: 04.08.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok (.pdf)

Návrh Záverečného účtu obce Zemianske Sady za rok 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Zemianske Sady za rok 2019 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2019
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC
 1. Hodnotenie plnenia programov obce

Návrh – Záverečný účet obce Zemianske Sady za rok 2019 (.pdf)