Stavebné povolenie – Ľubomír Jankovič

Obec Zemianske Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu: Rodinný dom pre stavebníka: Ľubomír Jankovič rod. Jankovič na pozemku parc. č. 1226/5, katastrálne územie  Zemianske Sady.

Stavebné povolenie – Ľubomír Jankovič (.pdf)