Stavebné povolenie – Karol Sojka a manželka

Stavebníci Karol Sojka rod. Sojka a manž. Ing. Barbora rod. Hambalková, bytom 925 54 Zemianske Sady s. č. 79, podali dňa 16.10.2023 na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Garáž“, na pozemku parcela číslo 1171/8, kat. úze-mie Zemianske Sady, v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Obec Zemianske Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre-rokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu: „Garáž“ pre stavebníkov: Karol Sojka rod. Sojka a manž. Ing. Barbora rod. Hambalková na pozemku parcela číslo 1171/8, kat. územie Zemianske Sady.

Stavebné povolenie – Karol Sojka a manželka – úplné znenie (.pdf)