Správa nezávislého audítora – rok 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje správu nezávislého audítora, ktorý uskutočnil audit účtovnej závierky obce Zemianske Sady za účtovný rok 2019.

Správa nezávislého audítora po vykonaní auditu za účtovný rok 2019 (.pdf)