Speňaženie majetku poručiteľa Štefan Krajný

Okresný súd Galanta podľa § 161 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) poveril notárku JUDr. Oľgu Melišíkovú, PhD. aby ako súdna komisárka konala a rozhodovala vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi Štefan Krajný, rod. Krajný. Notárka osobitný uznesením zo dňa 27.10.2021 nariadila likvidáciu dedičstva, ktorej je v nadväznosti na ust. §-u 207 C.m.p. speňaženie majetku poručiteľa. Notárka vo vlastnom mene ponúka všetkým potenciálnym záujemcom na predaj majetok uvedený v prílohe.

Speňaženie majetku poručiteľa Štefan Krajný – úplné znenie (.pdf)