Rozvojové programy obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ( PRO)

Základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ( PRO). Vypracoval : Projektový tím Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta v roku 2005. Vypracovaním PRO splnila obec jeden zo základných princípov regionálnej politiky  EÚ – princíp programovania. Princíp programovania hovorí, že podpora zo zdrojov EÚ sa viaže na vypracovanie programových dokumentov.
Takýmto programovým dokumentom na úrovni obce je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Ďalším dôležitým dokumentom je projekt výstavby čističky odpadových vôd a kanalizácie obce Zemianske Sady. S výstavbou čističky odpadových vôd (ČOV) sa začalo 23.septembra 2002. Kolaudácia  ČOV bola urobená 14.júna 2004 a v tomto roku bolo na ČOV napojených 15 domov na vetve A 6. Projekt dokončenia kanalizácie bol schválený Ministerstvom životného prostredia SR v hodnote 23,6 mil. Sk ale neboli poskytnuté.
V roku 2005 bol spracovaný Komplexný systém separovania druhotných surovín v podmienkach obce Zemianske Sady. Na spracovanie Smerného územného plánu obce sme dostali dotáciu 430 000.-Sk. V roku 2006 bol
vypracovaný projekt ihrisko – športový areál s dotáciou od štátu 200 000.-Sk. Ďalej bol vypracovaný prevádzkový poriadok cintorína a vypracovaný digitálny archívový systém miest zosnulých v hodnote 22 490.-Sk.

Ďalšie vypracované projekty a dotácie od roku 2007 :

ROK NÁZOV POMOCI ÚČEL POMOCI POSKYTOVATEĽ SUMA (EUR)

2007

Otvorená škola zavedenie netradičných
športov v telocvični
MŠ SR

3 500.-

2007

Národný zdroj havarijný stav hlavných
rozvodov kúrenia na ZŠ
MŠ SR

50 000.-

2007

Národný zdroj havarijný stav elektro –
inštalácie na OcÚ
MF SR

8 300.-

2007

Samosprávny kraj rozvoj športu a kultúry TT SK

500.-

2008

Environmentálny fond tlak. kanalizácia PRESSKAN
+ČOV Zemianske Sady
MŽP SR

132 775.-

2008

Národný zdroj hav.stav sev.steny ZŠ MŠ SR

17 000.-

2008

Národný zdroj havar.stav strechy OcÚ MF SR

8 300.-

2009

Environmentálny fond TK PRESSKAN +ČOV MŽP SR

150 000.-

2009

Národný zdroj havar. stav strechy tel. ZŠ MŠ SR

11 000.-

2009

Národný zdroj rekonš. MŠ na zdr. Stredisko predseda vlády SR

6 000.-

2009

Program obnovy
dediny
oddychovo-relaxačný komplex
skládky v rómskej osade
MŽP

3 500.-

2009

Národný zdroj multifunkčné ihrisko splnomocnenec vlády
SR pre ml. a šport

40 000.-

2009

Národný zdroj revitalizácia inventáru ŠJ MŠ SR

6 200.-

2009

Národný zdroj rekonštrukcia domu smútku MF SR

9 000.-

2009

ROP integrácia a modernizácia školy a jej
zariadení Zemianske Sady
MVaRR SR

436 824.-

2010

Envirofond tlaková kanalizácie PRESSKAN +
ČOV
MŽP SR

90 000.-

2010

Prog. obnovy dediny revitalizácia priestranstva pri
zdravotnom stredisku
MŽP SR

3 500.-

2010

Národný zdroj havaríjny stav strechy ZŠS MŠ MVaRR SR

50 000.-

2010

Ekofond SPP Zvyšovanie energetickej efektívnosti
a modernizácia MŠ
Nadácia SPP

46 114.-