Pozvánka – 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 24. septembra 2020 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Zápis do kroniky obce za rok 2019 – kronikárka
 5. Záverečný účet obce za rok 2019 – Sokolová
 6. Dopad pandémie ochorenia COVID-19 na rozpočet obce a prijaté opatrenia – starosta obce
 7. Výstavba a rekonštrukcie v obci v roku 2020 – starosta obce –
 8. Dodatok č. 7 k zmluve o zriadení Spoločného stavebného úradu – starosta obce
 9. Prenájom majetku obce – starosta obce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 13. Záver

Pozvánka – 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 24.9.2020 (.pdf)