Pozvánka – 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 9. júna 2020 t. j. v utorok o 17.00 hodine v školskej jedálni. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Účtovná závierka obce za rok 2019 a správa audítora – p. Sokolová
 5. Dopad pandémie ochorenia COVID-19 na rozpočet obce – starosta obce
 6. Podané žiadosti o dotácie v roku 2020 – starosta obce
 7. Organizačné zabezpečenie osláv 20.výročia posviacky kostola – starosta obce
 8. Prevod majetku obce, parcela č.1226/6 – starosta obce
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 12. Záver

Pozvánka – 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 09.06.2020 (.pdf)