Pozvánka – 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 28. novembra 2019 t. j. v pondelok o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. VZN č. 3/2019 pre núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou – p. Žáková
 5. VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľnosti – starosta obce
 6. VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – starosta obce
 7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 – riaditeľka ZŠ s MŠ
 8. Zápis do kroniky obce za rok 2018 – p. Svitičová
 9. Rozpočet obce Zemianske Sady na rok 2020 – p. Sokolová
 10. Plán kontrolnej činnosti na 1. polorok 2020 – p. Pagáčová
 11. Informácia o zrealizovaných investičných akciách za rok 2019 a podanie žiadosti o dotácie na rok 2020 – starosta obce
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 15. Záver

Pozvánka – 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 28.11.2019 (.pdf)