Pozvánka – 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 30. septembra 2022 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Zahájenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie, schválenie návrhovej komisie.
 4. VZN č.3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ. (starosta obce)
 5. VZN č.4/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených  s pobytom dieťaťa v MŠ. (starosta obce)
 6. VZN č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD. (starosta obce)
 7. VZN č. 6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady. (starosta obce)
 8. Úprava rozpočtu na rok 2022. (ekonómka obce)
 9. Výstavba v obci. (starosta
 10. Vyhlásenie voľby riaditeľa ZŠ s MŠ.
 11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady.
 12. Rôzne – interpelácie poslancov
 13. Diskusia
 14. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.