Pozvánka – 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 13. decembra 2021 t. j. v pondelok o 17.00 hodine v Školskej jedálni. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. VZN č. 4/2021 o dani z nehnuteľnosti – starosta obce
 5. VZN č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – starosta obce
 6. VZN č. 6/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp.žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni – starosta obce
 7. Rozpočet obce na rok 2022 – ekonómka obce
 8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 – kontrolórka obce
 9. Informácia o predložených žiadostiach o dotácie – starosta obce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 13. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.