Pozvánka – 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 14. decembra 2020 t. j. v pondelok o 17.00 hodine v školskej jedálni. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Spáva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ za školský rok 2019/2020 – riaditeľka ZŠ s MŠ
 5. VZN č.5/2020 zmeny a doplnky ÚP obce Zemianske Sady č.02/2020 – starosta obce
 6. VZN č. 4/2020 o dani z nehnuteľnosti – starosta obce
 7. VZN č.5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady – starosta obce
 8. Rozpočet obce na rok 2021 – ekonómka obce
 9. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 – kontrolórka obce
 10. Schválenie zmlúv na nájomné byty starosta obce
 11. Informácia o investičných a udržiavacích prácach v obci za rok 2020 – starosta obce
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 15. Záver

Pozvánka – 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 14.12.2020 (.pdf)