Oznámenie o začatí spojeného územného konania – Ľubomír Jankovič

Obec Zemianske Sady oznamuje začatie spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania  podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou –  Ľubomír Jankovič podal  dňa  14.3.2019  na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“, na pozemku  parc. č. 1226/5, kat. územie  Zemianske Sady.Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebný konaním podľa § 39a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

Zahájenie spojeného územného konania – Ľubomír Jankovič (.pdf)