Informácia o začatí správneho konania – Dana Potměšilová

Informácia  o začatí  správneho konania na v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona        č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z.,  o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Zemianske Sady
Číslo spisu: OcÚ-2019/154
Dátum podania 25.03.2019
Žiadateľ: Dana Potměšilová, 925 54 Zemianske Sady 145
Predmet konania: Výrub 4 ks – orech kráľovský

2 ks -jabloň

Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1.      Žiadosť

2.      Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3.      Zápisnica

4.      Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: Č. parcely 1690/3 v k.ú. Zemianske Sady

 

Dôvod podania: Vysychanie a ohrozovania padaním konárov na cestnú komunikáciu
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle  § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 01.04.2019

V Zemianskych Sadoch dňa 25.03.2019

Kontakt:  Ing. Roman Súkeník, 0905547614, ocuzemianskesady@mail.t-com.sk