Obmedzenie dodávok pitnej vody – Jún 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Šaľa, z dôvodu nadmernej spotreby pitnej vody spôsobenej vysokými teplotami vzduchu a z dôvodu nedostatočnej výdatnosti vodných zdrojov v obciach Šalgočka a Pata, ktoré zásobujú pitnou vodou obce Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady a Pata v zmysle § 32 ods.1 písmeno e) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch, od 8.6. 2021 až do odvolania vyhlasuje obmedzenie zásobovania vodou.

Z uvedeného dôvodu je prísne zakázané, pitnú vodu z verejného vodovodu používať na:

  • polievanie záhrad hadicami a postrekom, zavlažovanie, umývanie dopravných prostriedkov a podobné účely.
  • umývanie, splachovanie a kropenie komunikácií, chodníkov, dvorov a verejných priestranstiev
  • kropenie verejnej zelene a ihrísk,
  • umývanie dopravných prostriedkov, poľnohospodárskej techniky, stavebných strojov aj v automatických umývačkách bez cirkulácie vody,
  • používať pitnú vodu na účely pre ktoré nie je použitie pitnej vody potrebné, napr. plnenie bazénov.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. O ukončení obmedzenia zásobovania vodou Vás budeme informovať.