Návrh VZN č. 2/2021 o organizácii miestneho referenda

Obec Zemianske Sady , v súlade s ustanoveniami § 4 odsek 5 písmeno a) bod 4. zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady o organizácii miestneho referenda.

Návrh – VZN č. 2/2021 o organizovanie miestneho referenda (.pdf)