Návrh VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Návrh – VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode (.pdf)