Informácia o začatí správneho konania – Martin Herceg

Informácia o začatí správneho konania na v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Zemianske Sady
Číslo spisu: OcÚ-2022/571
Dátum podania 15.11.2022
Žiadateľ: Martin Herceg, Staré Gruntyy 9C, 841 04 Bratislava
Predmet konania: Výrub 1 ks drevín – Jaseň teplý ( Fraxinus excelsior)
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1.       Žiadosť

2.       Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3.       Zápisnica

4.       Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie:  Parcely registra „C“ č. 1432/3 zastavaná plocha a nádvorie  v k.ú. Zemianske Sady

 

Dôvod podania: Kmeň stromu je narušený, spráchnivený, otvorený, môže sa zlomiť pod náporom vetra. Sú riziká , že korene prerastajú cez už existujúce vedenie kanalizácie.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle  § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 28.11.2022

V Zemianskych Sadoch dňa 21.11.2022

Kontakt: Ing. Roman Súkeník, 0905547614, obec@zemianskesady.sk