Zmena cenového rozhodnutia ZsVS

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. touto cestou informuje o zmene cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, stanovil novú maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „stočné“) vo výške 0,9721€/m3.

ZsVS tak, v súlade so znením tohto rozhodnutia, pristúpi k fakturácii stočného počnúc dňom 01.09.2019. V súvislosti s touto zmenou si Vám ZsVS, a.s. navyše dovoľuje oznámiť, že počas nasledovných 30 dní odo dňa účinnosti novej ceny stočného budú realizované mimoriadne odpočty meradiel odberných miest so stočným a zrážkovými vodami, na základe ktorých ZsVS, a.s. vykonáva fakturáciu dodanej služby.

Zmena cenového rozhodnutia ZSVS – úplné znenie (.pdf)