Výberové konanie – pozícia Terénny asistent

Obec Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady 42 vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovnú pozíciu terénneho asistenta (ďalej len „TA COVID“). Výberové konanie sa uskutoční dňa: 11.1.2021 o 15:00 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu. Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP COVID MRK – NEOTVÁRAŤ“. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 08.01.2021 do 12:00. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť,
 • životopis,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť
 • vyhlásenie o bezúhonnosti (vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra trestov).

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu Terénny asistent COVID:

 • ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.

Suma základnej zložky mzdy:  815,86 EUR (hrubá mzda)

Výberové kritériá na pozíciu terénny asistent TA COVID:

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pracovnú pozíciu TA COVID:

 • ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie, resp. nižšie stredné odborné vzdelanie, skúsenosti s prácou s rómskou komunitou a sociálne odkázanými spoluobčanmi.

Miestom výkonu práce je: rómska osada Kaptár, obydlia rómov v obci a kancelária v priestoroch Obecného úradu v Zemianskych Sadoch

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je: 12.1.2021 

Popis práce Terénneho asistenta COVID:

 • komunikácia s obyvateľmi MRK a obcou za účelom zberu údajov o základných životných potrebách (voda, strava, prevencia, bývanie, komunikácia a informovanosť),
 • zabezpečenie adresnej a cielene poskytovanej podpory krízovým tímom,
 • sprostredkovanie informácií spojených s COVID 19 z verejných inštitúcií smerom k obyvateľom MRK, obci a projektovému tímu,
 • distribúcia informačných manuálov a brožúr s cieľom zvýšiť osvetu pre ochorenie COVID 19 a iné pandémie (ako jej predchádzať a ako sa správať),
 • denné monitorovanie situácie v pričlenenej MRK, počet navrátilcov zo zahraničia, ich situácia a bývanie v MRK,
 • informovanie o priebehu a spôsobe karantény, pomáha obyvateľom oboznámiť ich s postupmi,
 • pomoc obci pri zabezpečovaní výstupného akčného krízového plánu obce (postup v druhej vlne COVID 19 alebo inej pandémie),
 • pomoc pri výkone opatrení v oblasti primárnej prevencie a zdravotnej osvety v súvislosti s ochorením COVIV-19 (pri testovaní, distribúcii rúšok, respirátorov, dezinfekčných prostriedkov atď.),
 • vedenie terénneho denníka činností, vrátane dochádzky.

 Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Výberové konanie – Terénny asistent COVID – úplné znenie (.pdf)