Výberové konanie na pozíciu matrikár/samostatný odborný referent

Obec Zemianske Sady so sídlom Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady, v zastúpení Ing. Romanom Súkeníkom, starostom obce v súlade s ustanovením § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Matrikár/Samostatný referent

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto výkonu práce: Obecný úrad Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2023

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č.388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platných taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • vyplnený formulár Súhlasu uchádzača so spracovaním osobných údajov,
 • podpísaný profesijný životopis,
 • originál alebo kópiu výpisu z registra trestov (nie starším ako tri mesiace),
 • kópie dokladov o najvyššom vzdelaní a osvedčenia,
 • iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť.

Údaje o pracovnom mieste:

1. Hlavná náplň (druh) práce:

 • vedenie kompletnej matričnej agendy v písomnej aj elektronickej forme IS „CISMA“,
 • vydanie matričných dokladov pre použitie v SR i v zahraničí,
 • príprava podkladov k zápisu matričných udalostí štátnych občanov SR do osobitnej matriky,
 • posudzovanie dokladov k žiadosti o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi a príprava občianskych sobášnych obradov,
 • plnenie oznamovacej povinnosti o matričných udalostiach a zmenách týkajúcich sa osobného stavu občanov podľa osobitných predpisov,
 • vedenie evidencie obyvateľstva, vykonanie zmien v IS „Centrálna ohlasovňa“, vedenie stáleho zoznamu voličov, vydávanie potvrdení o pobyte,
 • poskytovanie súčinnosti pre exekútorské úrady, súdy, ministerstvo obrany, úrady práce,
 • vedenie evidencie domov/budov v obci, zápis do IS „Register adries“, osvedčovanie fotokópií listín a osvedčovanie podpisov na listinách,
 • zodpovednosť za obsah a bezchybnosť údajov osobne vkladaných údajov základne počítača a za ochranu informácií v informačných systémoch podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • nahrávanie a vykonanie všetkých zmien v IS: REGOB, CISMA, CO a RA,
 • vedenie pokladne obce,
 • registratúra došlej a odoslanej pošty, podateľňa obecného úradu
 • evidencia hrobových miest, nájomné zmluvy za hrobové miesta, poplatky za HM a pohrebné služby.

Pracovné podmienky: jednozmenný pracovný režim

2. Požiadavky na zamestnanca:

 • Pracovné vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie
 • Preferované hodnotiace kritérium: odborná skúška matrikárka
 • Dĺžka praxe: aspoň 1 rok v administratíve
 • Zručnosti, schopnosti:
  •  všeobecné spôsobilosti – vodičský preukaz skupiny B,
  • nevyhnutnosťou sú školenia, ktoré je možné absolvovať aj po nástupe do zamestnania,
  • spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu a splnenie podmienky bezúhonnosti.
  • Osobnostné predpoklady: – empatia,- precíznosť (presnosť), – spoľahlivosť, – samostatnosť.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania osobne do podateľne obecného úradu alebo poštou na adresu Obec Zemianske Sady, Obecný úrad s.č.42, 925 54 Zemianske Sady, najneskôr do 31.05.2023 do 15:00 hod. Označenie obálky: „Výberové konanie – Matrikár/Samostatný odborný referent – neotvárať!“

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Výberové konanie sa uskutoční 06.06.2023 o 16:00 hod. na Obecnom úrade Zemianske Sady, s.č.42, 925 54 Zemianske Sady. Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Bližšie informácie:

Telefón: +421317861125
e-mail:obec@zemianskesady.sk