Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Zemianske Sady.

Návrh riešenia Zmien a doplnkov územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Návrh riešenia Zmien a doplnkov 02/2020 územného plánu bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona po dobu 30 dní vystavený k verejnému nahliadnutiu na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch v termíne od 11. mája 2020 do 10. júna 2020 (vrátane).

Verejnosť, fyzické a právnické osoby sa môžu s jeho obsahom oboznámiť v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch alebo  na webovej stránke obce (www. zemianskesady.sk).

Svoje pripomienky a stanoviská k návrhu Zmien a doplnkov územného plánu v zmysle § 22 odsek 1) uvedeného zákona si môžete uplatniť doručením v písomnej forme na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia.

Ak sa v uvedenej lehote nevyjadríte, predpokladá sa, že nemáte k návrhu riešenia Zmien a doplnkov 02/2020 územného plánu obce Zemianske Sady pripomienky.

Verejná vyhláška – Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 2/2020 – úplné znenie (.pdf)

00a – Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 2/2020 – základné údaje
00b – Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 2/2020 – tabuľka ppf
01 – Širšie vzťahy
02 – Komplexný návrh
03 – Doprava
04 – Vodné hospodárstvo
05 – Energetika, telekomunikácie
06 – Záber pf
07 – Schéma záv.častí a vps