Prerušenie výučby v ZŠ s MŠ Zemianske Sady od 19.12.2022

Základná škola s materskou školou so sídlom v Zemianskych Sadoch č. 162, zastúpená riaditeľkou školy PaedDr. Gabrielou Kohýlovou Vám týmto oznamuje, že v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante a po dohode so zriaďovateľom školy – obcou Zemianske Sady, zastúpenou starostom obce Ing. Romanom Súkeníkom, z dôvodu chrípkovej epidémie PRERUŠUJE výchovno-vzdelávací proces v škole a prevádzku MŠ od 19.12.2022 do 21.12.2022 vrátane. Dňa 22.12. 2022 je riaditeľské voľno. Vyučovanie sa začne dňa 9.1.2023.