Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.06.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 4. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29.06.2023 (štvrtok) o 17:00 hod. zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. VZN č.2/2023 Zmeny a doplnky k ÚP – starosta obce
 5. Záverečný účet obce za rok 2022 – ekonómka obce
 6. Správa audítora za rok 2022 – ekonómka obce
 7. Výstavba v obci
  1. Miestne komunikácie
  2. Skvalitnenie separovaného zberu
  3. Havarijný stav elektroinštalácie ZŠ
  4. Kotolňa ZŠ, trieda MŠ
  5. ČOV a kanalizácia
  6. Rekonštrukcia KD
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.