Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.05.2024

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 29.5.2024 (t.j. streda) o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

  1. Zahájenie
  2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
  3. Predaj nehnuteľného majetku, pozemkov Monike Macháčovej, Monike Medveckej, Anite Mihokovej – starosta obce
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
  7. Záver