Pozvánka – 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 27. februára t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 20119 – p. Sokolová
 5. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie – starosta obce
 6. Sadzby poplatkov na rok 2020 – starosta obce
 7. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ, a ŠKD na rok 2020 – starosta obce
 8. VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ – starosta obce
 9. VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zemianske Sady – starosta obce
 10. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií obce na rok 2020 – p. Žáková
 11. Organizačné zabezpečenie 13. Družobného dňa obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – starosta obce
 12. Organizačné zabezpečenie 20. výročia posvätenia kostola – starosta obce
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 16. Záver

Pozvánka – 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 27.02.2020 (.pdf)