Pozvánka – 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 26. augusta 2019 t. j. v pondelok o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Informácia o plnení rozpočtu za I.polrok 2019 – ekonómka obce
 5. Informácia o rokovaní s predsedom VÚC Trnava – starosta obce
 6. Schválenie nových nájomných zmlúv na nájomných bytoch – starosta obce
 7. Zmeny a doplnky k ÚP obce Zemianske Sady – starosta obce
 8. Výstavba, rekonštrukčné a udržiavacie práce v obci – starosta obce
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 12. Záver

Pozvánka – 5. zasanutie Obecného zastupiteľstva – 26.08.2019 (.pdf)