Pozvánka – 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 21. februára 2019 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2018
 5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2019
 6. Výstavba v obci
 7. Plán kultúrnych, spoločenských a športových akcií obce na rok 2019
 8. Komunitný plán sociálnych služieb
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Pozvánka – 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva