Pozvánka – 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 23. júna 2022 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov Zápisnice – starosta obce.
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce.
 4. VZN č. 2/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných  bytoch postavených s podporou štátu – starosta obce.
 5. Určenie volebného obvodu, počtu poslancov OZ a úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie – starosta obce.
 6. Udržiavacie práce v obci a informácia o podaných žiadostiach o dotácie – starosta obce.
 7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 – kontrolórka obce.
 8. Organizačné zabezpečenie – XIII. Družobného dňa obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – starosta obce.
 9. Informácia o riešení spôsobu separácie odpadov a výške poplatkov v roku 2023 a neskôr – starosta obce.
 10. Rôzne – interpelácie poslancov.
 11. Diskusia.
 12. Návrh na uznesenie – návrhová komisia.
 13. Záver.