Pozvánka – 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 09. marca 2022 o 18.45 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Zahájenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie, schválenie návrhovej komisie.
 4. VZN č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ (starosta obce).
 5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2022 (starosta obce).
 6. Záverečný účet obce za rok 2021 (ekonómka obce).
 7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 (kontrolórka obce).
 8. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie na rok 2022 (starosta obce).
 9. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií obce na rok 2022 (matrikárka obce).
 10. Rôzne – interpelácie poslancov
 11. Diskusia
 12. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.