Pozvánka – 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 28. októbra 2021 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine v Školskej jedálni. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Informácia o plnení rozpočtu za I. polrok 2021. Návrh na úpravu rozpočtu – ekonómka obce
 5. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 – ekonómka obce
 6. Zápis do kroniky obce za rok 2020 – kronikárka obce
 7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021 – riaditeľka ZŠ s MŠ
 8. VZN č.1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb – starosta obce
 9. VZN č.2/2021 o organizovaní miestneho referenda – starosta obce
 10. VZN č.3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady – starosta obce
 11. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie a výstavba v obci – starosta obce
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 15. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami!