Pozvánka – 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 30. júna 2021 t. j. v stredu o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce.
 4. Záverečný účet obce za rok 2020 – Sokolová
 5. Správa audítora – starosta obce
 6. Schválenie novej nájomnej zmluvy (prenájom bytu) – starosta obce
 7. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie – starosta obce
 8. Informácia o projektových zámeroch na programové obdobie 2021 – 2027 – starosta obce
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 12. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.