Pozvánka – 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 14. apríla 2021 t. j. v stredu o 17.00 hodine v školskej jedálni. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2020 – ekonómka obce
 5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2021 – starosta obce
 6. Predložené žiadosti o dotácie na rok 2021 – starosta obce
 7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 – kontrolórka obce
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 – – kontrolórka obce
 9. Odkúpenie nehnuteľného majetku (pozemku) do majetku obce – starosta obce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 13. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.