Oznámenie o zrušení pobytu – Ivan Drobný

Ohlasovňa pobytu v obci Zemianske Sady na návrh vlastníka nehnuteľnosti Jána Šuleka, trvale bytom Zemianske Sady 86, budovy alebo jej časti na adrese Zemianske Sady 86 podľa §7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 18.04.2019 trvalý pobyt občanovi Ivan Drobný, dátum narodenia 03.12.1979. Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Zrušenie pobytu – Ivan Drobný (.pdf)