Oznámenie o začatí správneho konania – Adrián Slamka

Obec Zemianske Sady ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  a v súlade  s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.03.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub

  •  1 ks strom : Smrek obyčajný (Picea abies) obvod 127 cm

Obvod stromov meraný 130 cm nad povrchom zeme. Strom rastie na pozemku parc. č. 1602/7,  zastavaná plocha a nádvorie k. ú. Zemianske Sady, vo vlastníctve:  Adrián Slamka, 925 54 Zemianske Sady 106. V súvislosti s podaním Zemianske Sady nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň  23.3.2020 o 15,00 hod. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Oznámenie o začatí správneho konania – Adrián Slamka (.pdf)