Október 2021 – Mesiac úcty k starším v obci Zemianske Sady

„To, čo robíme pre seba, odíde s nami, trvalo ostáva iba to, čo sme vykonali pre iných.“

Vážení občania, milí dôchodcovia!

Vychutnávajte si „lúče babieho leta“ tejto jesene, príroda rozdáva úrodu a seniori hodnotia svoj život, úsmev sa strieda so slzami.

Milí dôchodcovia, vychovali ste deti, tešíte sa z vnúčat, ale aj z pravnúčat, život je veľká kniha a dá sa z nej čítať. Prežívate obdobie, keď človek vchádza do etapy života – STAROBA, čo prináša rôzne podoby dobra aj zla, ale zároveň aj pekné spomienky na chvíle v kruhu rodiny.

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – už dávnejšie dostal takýto prívlastok. Mesiac – úcty k ľudom, k človeku, lebo v bežnom živote sa často stretávame s opačnými javmi.  Buďme príkladom v kruhu rodiny, susedských vzťahov aj v občianskom živote. Vlastný príklad je lepší ako kritika.

S pribúdajúcim vekom nie je všetko samozrejmé, vyžaduje snahu a pracovné úsilie. Učte k tejto úcte aj svoje deti a vnukov!

Seniorom patrí vďaka, uznanie, potešme sa navzájom, stretávajme sa v kruhu priateľov, blízkych, hoci za posledné obdobie bolo na stretávanie veľa obmedzení.

Pozornosť úcty k starším si v našej obci zaslúži fakt, že máme početnú skupinu obyvateľstva dôchodcov, starších ľudí, ale aj osamelých, preto je snaha z mojej strany, ale aj všetkých občanov, aby sme boli voči nim ústretoví a ohľaduplní, hlavne mladí ľudia – aby im prejavovali dôveru a pochopenie, ktorá im prináleží.

Táto pozornosť by mala byť počas celého roka, nielen „v OKTÓBRI“.

Vážení dôchodcovia, skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce.  Je vo vás ešte veľa energie a záujem presadzovať sa v občianskom prostredí. Pomáhať a chrániť tak seba aj iných pred pocitmi samoty a zbytočnosti. Želám si, aby sme sa mohli stretávať na rôznych kultúrnych a športových akciách v hojnom počte ako to bolo v minulosti.

Prajem vám veľa slnečných dní, pevného zdravia a životného optimizmu.

Ing. Roman Súkeník, starosta obce, Zemianske Sady

TOP 10 – najstarších občanov obce Zemianske Sady v r.2021:

 1. Sokolová Sidónia
 2. Podstavková Katarína
 3. Kušnírová Anna
 4. Bosá Mária
 5. Ozimyová Ľudmila
 6. Vaško František
 7. Rigová Júlia
 8. Vašková Ľudmila
 9. Kučerák Jozef
 10. Varga Jozef

Jubilanti  –  dôchodcovia v roku 2021 – (60, 70, 80 a 90 roční)

Daniš Zdenko, Demeter Peter, Kotúček Jozef, Ďurina Peter, Hančin Ján, Bielik Štefan, Košťál Jozef, Beličková Kvetoslava, Demeterová Alena, Jankovičová Helena.

Královič Oto, Kurinec Ivan, Ružička Vladimír, Slamková Vlasta, Vadocká Marta, Fančovič Jozef, Mgr. Šimonová Eva.

Chrápeková Jozefína, Šturmová Ľudmila, Šidlíková Mária.

Bosá Mária.

Jubilantov, ktorí sa v roku 2021 dožívajú významného, okrúhleho, životného jubilea osobne navštívia starosta obce a zástupca starostu obce, aby im zablahoželali

a odovzdali darček.

V roku 2020 nás opustili 9 naši spoluobčania:

Hlavna Dušan, Račkovičová Bernardína, Meško  Peter, Potměšil Jozef, Bieliková Blažena, Krnacs Ana, Kurincová Emília, Grmanová Emília a Kurinec Jozef.

Venujte im prosím tichú spomienku.

V roku 2020 sa narodilo 10 detí:

Martinusík Marko, Máleková Ivana, Kuzmová Melánia, Mikulová Eliška, Holubová Saskia, Úradníčková Sofia, Horváthová Lea, Mesterová Lujza, Kirinová Eliška a Lakatoš Pavol.

V manželskom zväzku, najviac rokov spoločného života prežívajú:

 1. František a Ľudmila Vaškoví 64 rokov
 2. Jozef a Mária Kotúčkoví 61 rokov
 3. František a Marie Polákoví 60 rokov
 4. Štefan a Lýdia Krajní 57 rokov
 5. Michal a Zuzana Svitičoví 57 rokov