Návrh Záverečného účtu obce Zemianske Sady za rok 2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje návrh záverečného účtu obce za rok 2023 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2023
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Záverečného účtu je do 16.06.2024 vrátane. Pripomienkovanie je možné vykonať:

 • písomne alebo emailom na adrese: Obec Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54. Email: obec@zemianskesady.sk
 • ústne do zápisnice na Obecnom úrade Zemianske Sady počas stránkových hodín.

V pripomienke k rozpočtu je potrebné uviesť údaje pripomienkujúceho, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh Záverečného účtu obce Zemianske Sady za rok 2023 (.pdf)