Informácia o začatí správneho konania – Iveta Hulíková

Informácia  o začatí  správneho konania na v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z.,  o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Zemianske Sady
Číslo spisu: OcÚ-2022/501
Dátum podania 6.10.2022
Žiadateľ: Iveta Hulíková, Pečnianska 27, 85101 Bratislava
Predmet konania: Výrub 3 ks drevín – smrek (Picea abies)
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1.       Žiadosť

2.       Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3.       Zápisnica

4.       Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie:  Parcely registra „C“ č. 1702 zastavaná plocha a nádvorie  v k.ú. Zemianske Sady

 

Dôvod podania: Ohrozenie statiky rodinného domu a nebezpečia vyvrátenia stromov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti elektrického vedenia.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle  § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 18.10.2022

V Zemianskych Sadoch dňa  12.10.2022

Kontakt:  Ing. Roman Súkeník, 0905547614, obec@zemianskesady.sk