Informácia o začatí správneho konania – Regmar, s.r.o.

Informácia  o začatí  správneho konania na v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona        č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z.,  o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Správny orgán: Obec Zemianske Sady
Číslo spisu: OcÚ-2019/154
Dátum podania 01.03.2019
Žiadateľ: Regmar, s.r.o. Zemianske Sady 256
Predmet konania: Výrub 4 ks stromov
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1.      Žiadosť

2.      Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3.      Zápisnica

4.      Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: Č. parcely 175/4  v k.ú. Zemianske Sady

Č. parcely 175/5  v k. ú Zemianske Sady

 

Dôvod podania: Prekážajú vo výstavbe rodinných domov z hľadiska ich umiestnenia
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle  § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 20.03.2019

 

V Zemianskych Sadoch dňa 13.03.2019

Kontakt:  Ing. Roman Súkeník, 0905547614, ocuzemianskesady@mail.t-com.sk