Zmena stavby pred jej dokončením – Marcela Velikov

Marcela Velikov rod. Sobotovičová, podala dňa  18.4.2019  na obec Zemianske Sady, žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením „Rodinný dom“, na pozemku  parcela číslo 1432/77,   katastrálne územie Zemianske Sady. Uvedeným dňom bolo začaté  konanie o zmene stavby pred jej dokončením. Stavebné povolenie na stavbu vydala obec Zemianske Sady  pod číslom 18/ÚPaSP 36/2018 zo dňa 21.2.2018, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.3.2018. Zmena stavby pred jej dokončením sa bude realizovať  na samostatne stojacej stavbe rodinného domu.

Zmena stavby pred jej dokončením – Marcela Velikov (.pdf)