Zmluvy za rok 2018

DOHODA č. 18-05-52A-48 – o podmienkach vykonávania AČ

DOHODA č. 18-05-52A-47 – o zabezpečení podmienok vykonávania AČ PO

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2018-rekonštrukcia telocvične

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb

Kúpna zmluva č. Z201838751_Z

Návrh-Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 29-2016 a Zdvôvodnenie menej prác

Zmluva o dielo-Rekonštrukcia dvora ZŠ

Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.597-2018-UZ

Zmluva č. 128626 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho

Zmluva č. 165-3-ŠP 2018 o poskytnutí účelovej dotácie

DOHODA č. 18 05 052A 38

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

DOHODA č. 18-05-052A-28

Zmluva č.3-1000104777

Príloha k zmluve č. 3-1000104782

Zmluva č. 3-1000104782

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.958-2018-D

Zmluva o termínovanom úvere. č.597-2018-UZpdf

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Zmluva o termínovanom úvere

Zmluva o účinkovaní

MANDÁTNA ZMLUVA-technický dozor objednávateľa

ZMLUVA č. 07-2018-Mik-ŠZ o nakladaní s komunálnym odpadom

Kúpno- predajná zmluva-samochodná kosačka

Dodatok c. 1_stiepkovac._nepodp

Dodatok c. 1_kontajnery_nepodp

Zmluva o dielo č.18-2018-08421

ZMLUVA O DIELO na zhotovenie projektu č. zmluvy 18-013

Zmluva o poskytnutí NFP č. 072TT130036 (1)

Zmluva o poskytnutí NFP č. 072TT130036 (2)

Dohoda č. 008750-2018 odovzdania majetku štátu obci Zem. Sady

DODATOK č. 4 k Zmluve o dielo č. 2-2018

DODATOK č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladani

Zmluva o poskytnutí poradenstva vo verejnom obstarávaní

Nájomná zmluva č. 384-4

Nájomná zmluva č. 384-3

Nájomná zmluva č. 384-2

Nájomná zmluva č. 384-1

Nájomná zmluva č. 383-5

Nájomná zmluva č. 383-4

Nájomná zmluva č. 383-3

Nájomná zmluva č. 383-2

Nájomná zmluva č. 383-1

Nájomná zmluva č. 382-5

Nájomná zmluva č. 382-4

Nájomná zmluva č. 382-3

Nájomná zmluva č. 382-2

Nájomná zmluva č. 382-1

ZSE-Zmluva o združenej dodávke elektriny-kamera pri čísle 258

ZSE -Zmluva o združenej dodávke elektriny-kamera pri čísle 27

Zmluva o prenájme časti budovy

Zmluvy za rok 2017

ZSE – Dodatok Ponuka E.Benefit

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny

Mandátna zmluva-výstavba chodníka na hlavnej ulici v obci Zemi

ZMLUVA č. 3-1000092613-dodávka vody z verejného vodovodu

Záložná zmluva č. 0006-PRB 2017 Z – 14 b.j.-Kráčiny

ZMLUVA o inzercii

ZMLUVA O DIELO-Výstavba chodníka na hlavnej ulici -2.etapa

Kúpna zmluva č. Z201736401-Z-Záhradné kompostery

Nájomná zmluva č. 2017-0065-o nájme poľnohospodárskej pôdy

DOHODA č. 21a-§ 52a-2017

ZMLUVA O DIELO -Oporný múr s plechovým ohradením pri MŠ v Z.S.

ZMLUVA O DIELO Havarijný stav sociálnych zariadení MŠ v Z.S.

ZMLUVA O DIELO Havarijný stav sociálnych zariadení MŠ v Z.S.

ZMLUVA O DIELO Havarijný stav sociálnych zariadení MŠ v Z.S.

Zmluva o účinkovaní

DOHODA č. 9-2017 § 54 (50+)

Záložná zmluva č. 200 – 226 – -2017

KÚPNA ZMLUVA č. 001 – 2017 – Zmluva o budúcej zmluve

ZMLUVA č. 0007-PRB 2017 obstaranie technickej vybavenosti

ZMLUVA č. 0006-PRB 2017 – obstaranie nájomných bytov

Zmluva o úvere č. 200-226-2017 POo

Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000-968

Kúpna zmluva – Obec Zemianske Sady a Ján Kurbel

Kúpna zmluva – Obec Zemianske Sady a Patrik Hornáček

ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva

DODATOK č.1 ku Kúpnej zmluve č.001-2017, uzatvorenej dňa 31.01

Nájomná zmluva č.384-4
Nájomná zmluva č.384-3
Nájomná zmluva č.384-2
Nájomná zmluva č.384-1
Nájomná zmluva č.383-5
Nájomná zmluva č.383-4
Nájomná zmluva č.383-3
Nájomná zmluva č.383-2
Nájomná zmluva č.383-1
Nájomná zmluva č.382-5
Nájomná zmluva č.382-4
Nájomná zmluva č.382-3
Nájomná zmluva č.382-2
Nájomná zmluva č. 382-1
ZMLUVA O NÁJME BYTOVÉHO DOMU Č. 01-2017
Zmluva č.384-4 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.384-3 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.384-2 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.384-1 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-5 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-4 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-3 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-2 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.383-1 o finančnom vysporiadaní v súvislasti s nájmom o
Zmluva č.382-5 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.382-4 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.382-3 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.382-2 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
Zmluva č.382-1 o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom o
DOHODA č.1 2017 §54-CzKN
KZ 14 bj building – obec 2017
Dodatok ku kúpnej zmluve – kúpa pozemkov
Kúpna zmluva – kúpa pozemkov
Zmluva o inzercii – kópia

Zmluvy za rok 2016

zmluva-o-zdruzenej-dodavke-plynu
Dohoda-č- 33-2016-§54-ŠnZ
Darovacia-zmluva-komplex-odpadova-spolocnost
dohoda-c-16-05-010-12-pomoc-v-hmotnej-nudzi
Zmluva-o-inzercii
Dodatok č.-1. k zmluve o pripojení DCOM
Dohoda-c-24-2016-%c2%a754-snz
Zmluva o sprostredkovaní výkonu exekúcie
Zmluva o dielo č. 29 2016 08421 M R  “Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci”
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Dohoda č. 16 2016 §54-ŠnZ vytvorenie 2 pracovných miest
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z
Zmluva o inzercii
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č. 16-008
Zmluva o poskytnutí služieb č.16-011

Zmluva o nájme kopírovacieho stroja

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie č.01 2016
Dohoda č.28a §52a 2016 – aktivačná činnosť
Dohoda č.6 2016 §54-ŠnZ – aktivačná činnosť
Zmluva o používaní SW č. 2000 968
DOHODA č. 19a §52a 2016 – aktivačná činnosť

ZMLUVA O DIELO Na služby externého manažmentu Číslo zmluvy 16 008

Zmluva o dielo, číslo zm.16 007

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

Dohoda č 4a aktivačná činnosť

Dohoda č.3a aktivačná činnosť
Zmluva o dielo č. 062016

Zmluva o dielo navypracovanie projektovej dokumentácie č.01 2016

Zmluvy za rok 2015

Zmluva o dielo na služby externého manažmentu č.Zmluva odielo 15/193

Zmluva o dielo – vypracovanie PD na miestne komunikácie

Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kotolne MŠ 2. etapa

zmluva_o_dodávke_elektriny

Dodatok č.1 k dohode č.33a/§52a/2015

Dohoda č.68a/§52a/2015

Zmluva o účinkovaní

Dohoda č. 59a/§52a/2015

Dohoda č.17/§50j/NS/2015

20.8.2015 Zmluva č. 41/TT/2015 dotácia prevencia kriminality  Zmluva dotácia – prevencia kriminality

30.7.2015 Zmluva č. 177/POD-ZD2-11/15 Detský raj Scan

29.7.2015 – Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s firmou V.V. Building s.r.o. (.pdf)

10.7.2015 Zmluva o dielo (.jpg)

28.5.2015 Dodatok k dohode c13a-par52a-2015 (.pdf)

26.5.2015 Zmluva na prípravu a realizáciu prác, Bako (.doc)

28.4.2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu pracovných miest (.pdf)

27.4. 2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti (.pdf)

24.4.2015 Dohoda o vykonavaní aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 861 KB)

23.4.2015 Zmluva o dielo 15-036 (.pdf, súbor, 2,03 MB)

23.2.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 433 KB)

2.1.2015 Zmluva o dielo Maxnetwork – dodatok (.jpg, súbor, 34 KB)

Zmluvy za rok 2014

19.12.2014 zmluva o vykonaní prác SOMO (.pdf, súbor, 161 KB)

5.12.2014 Zmluva o dielo Maxnetwork (.pdf, súbor, 200 KB)

4.12.2014 Zmluva č.19/§ 50j/NS/2014 (.pdf, súbor, 225 KB)

4.12.2014 Zmluva č.06/TT/2014 (.pdf, súbor, 551 KB)

2.12.2014 Zmluva o dielo V-TERM s.r.o. (.doc, súbor, 12 KB)

20.10.2014 Dohoda č. 1 k Zmluve č. 60/POD3-11/14 (.pdf, súbor, 111 KB)

23.09.2014 Dohoda o poskytnuti prispevku na podporu zamestnanosti (.pdf, súbor, 333 KB)

23.09.2014 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 480 KB)

2.9.2014 Zmluva o dielo územný plán obce – Zemianske Sady (.pdf, súbor, 273 KB)

26.08.2015 Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu (.pdf, súbor, 247 KB)

13.08.2014 Dodatok k zmluve č.25a/§52a/2014/ŠR (.pdf, súbor, 206 KB)

13.08.2014 Dodatok k zmluve č.30a/§52a/2014/ŠR (.pdf, súbor, 204 KB)

13.08.2014 Dodatok k zmluve č.34a/§52a/2014 /ŠR (.pdf, súbor, 204 KB)

10.8.2014 Príkazná zmluva č.Pl/2014/Pl. (.pdf, súbor, 233 KB)

10.8.2014 Príkazná zmluva č.Pl/2014/PL. (.pdf, súbor, 237 KB)

17.07.2014 Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu (.pdf, súbor, 1.14 MB)

22.05.2014 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 846 KB)

16.05.2014 Zmluva Roman Bako obnova tribúny v amfiteátri (.pdf, súbor, 173 KB)

15.05.2014 Zmluva Milan Ďurina obnova tribúny v amfiteátri (.pdf, súbor, 166 KB)

22.04.2014 Dohoda č.30a §52a 2014 ŠR (.pdf, súbor, 842 KB)

25.03.2014 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti (.pdf, súbor, 837 KB)

03.03.2014 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti (.pdf, súbor, 685 KB)

28.02.2014 Zmluva o poskytovaní Služieb – ALATERE (.pdf, súbor, 251 KB)

05.02.2014 Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere (.pdf, súbor, 144 KB)

05.02.20143 Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere (.pdf, súbor, 115 KB)

01.02.2014 Všeobecné obchodné podmienky pre úvery (.pdf, súbor, 1.11 MB)

Zmluvy za rok 2013

Zmluvy za rok 2014 si možno vyžiadať na obecnom úrade