Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 03/2022 Územného plánu obce Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v znení neskorších noviel, oznamuje verejnosti, že v termíne od 02. marca 2023 do 31. marca 2023 vrátane bude prebiehať prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 03/2022 Územného plánu obce Zemianske Sady.

Návrh Zmien a doplnkov 03/2022 územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a bude po prerokovaní schválený Obecným zastupiteľstvom obce v Zemianskych Sadoch. Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov 03/2022 bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona vystavená k verejnému nahliadnutiu v uvedenej 30 dňovej zákonnej lehote:

  • na Obecnom úrade v Zemianske Sady – v tlačenej forme,
  • na webovej stránke obce ( www.zemianskesady.sk ) – v digitálnej forme.

V zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona môže verejnosť podať pripomienky a stanoviská k návrhu riešenia Zmien a doplnkov 03/2022 územného plánu v písomnej forme na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia, na pripomienky podané po tomto termíne sa neprihliada.

Časti územného plánu:

00b – ÚPN-O Zemianske Sady, zmena 3-2022, text návrh (.pdf)
00c – ÚPN-O Z.Sady – tabuľka ppf návrh (.pdf)
1 – Verejná vyhláška (.pdf)

01 –  Širšie vzťahy (.pdf)
02 –  Komplexný návrh (.pdf)
03 – Doprava (.pdf)
04 – Vodné hospodárstvo (.pdf)
05 – Energetika, telekomunikácie (.pdf)
06 –  vyhodnotenie záberu pf (.pdf)
07 – Schéma zav.častí a VPS (.pdf)