Návrh VZN č. 2/2021 o organizácii miestneho referenda

Obec Zemianske Sady , v súlade s ustanoveniami § 4 odsek 5 písmeno a) bod 4. zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady o organizácii miestneho referenda.

Návrh – VZN č. 2/2021 o organizovanie miestneho referenda (.pdf)

Návrh VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Návrh – VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 21.10.2021
po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Simona Meditz

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárii na prízemí do termínu: 05.10.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Simona Meditz (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 30.09.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Simona Meditz

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať na Pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 29.09.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Simona Meditz (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 22.09.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Kysela

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku. Zásielku si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 02.09.2021. Po uvedenom termíne a neprevzatí poštovej zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Kysela (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 27.08.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zásielky – Irena Mihoková (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Irena Mihoková

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 06.08.2021 – Irena Mihoková, dátum narodenia 21.01.1963. Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Irena Mihoková (.pdf)