Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 (.pdf)

Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 (.pdf)