Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením – Marcela Velikov

Obec Zemianske Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť v súlade s ust. § 68 ods. 2,  zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a rozhodla takto: povoľuje zmenu stavby: „Rodinný dom“ pred jej dokončením, na pozemku parc. č. 1432/77,  kat. územie  Zemianske Sady.

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením – Marcela Velikov (.pdf)