VZN č. 5 – 2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 5 - 2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady