Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na ďalej špecifikované stavebné práce – nie bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výzva na predkladanie ponúk – ČOV Zemianske Sady – plné znenie (.pdf)

Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérii (.doc)

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie (.doc)

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie (.doc)

Príloha č. 4 – Výkaz/výmer – Stavebná časť (.xls)

Príloha č. 4 – Výkaz/výmer – Prevádzkové súbory (.xls)

Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia (.zip)

Príloha č. 6 – Zmluva o dielo (.doc)